Ki a biztosított tb pénzbeli ellátások szempontjából?

Ha nem vagy biztosított, nem kapsz ellátást. Na de ki számít biztosítottnak? Honnan tudom, hogy én az vagyok-e?

Rögtön egy tévhitet szeretnék lerombolni:

TÉVHIT: "Ha fizetem magam után a tb-t, akkor biztosított vagyok és kapok táppénzt/csed-et/gyed-et."

Ha fizeted magad után a tb-t (vagyis 2019-ben havi 7500 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot), az csak arra jó, hogy ingyen lásson el az orvos. A nevében is benne van: eü-i szolgáltatási járulék. Ezért csak szolgáltatást kapsz. Pénzbeli ellátásokat nem fogsz érte kapni.

Mire jók a pénzbeli ellátások?

Amikor betegség és anyaság esetén nem tudsz dolgozni, akkor is legyen miből megélni.

terhes_no_feher_ruhaban_a_hasat_fogja.jpg

Milyen pénzbeli ellátások vannak?

Ami a kismamákat is érinti:

Van még más is, de minket egyenlőre ezek érdekelnek.

Ki lehet biztosított?

Aki a lentebb felsorolt valamelyik csoportba tartozik (alapjogviszonyban áll).

Ki a biztosított?

 1. alkalmazottként dolgozó 
 2. szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag 
 3. a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló
 4. álláskeresési támogatásban részesülők
 5. nem kiegészítő tevékenységet folytató; az egyéni és társas vállalkozók
 6. egyházi személyek
 7. mezőgazdasági őstermelő
 8. egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
 9. választott tisztségviselők
 10. főállású kisadózók 
 11. állami projektértékelők

 Bontsuk ki jobban, hogy melyik mit jelent:

1. az alkalmazottként dolgozó

Ide azok tartoznak, akik egy foglalkoztató alkalmazásában állnak. Nem számít, hogy hány órában dolgoznak, így is úgy is biztosítottak.

 • a munkaviszonyban (a saját jogú nyugdíjas által létesített munkaviszony kivételével), közalkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban állók,
 • ügyészségi, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban állók, 
 • országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók,
 • nevelőszülői foglalkoztatási-, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban állók, 
 • ösztöndíjas foglakoztatási-, vendégoktatói ösztöndíjas jogviszonyban állók,
 • közfoglalkoztatási jogviszonyban állók,
 • a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Független Rendészeti Panasztestület tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjai, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák és a honvédelmi alkalmazottak.

KIVÉTEL: aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik (vagyis alkalmi munkavállaló), az nem biztosított lesz, hanem az egészségbiztosítás baleseti egészségügyi szolgáltatására szerez jogosultságot.

2. a szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő tag

A szövetkezet tevékenységében munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében személyesen közreműködő tag biztosított lesz.

KIVÉTELEK:

 • az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja (25 éves koráig a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelése esetén is),
 • a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja,
 • a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot. 

3. a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló (25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is)

 

4. az álláskeresési támogatásban részesülők,

Nem elég az, hogy munkanélküli lett valaki és álláskeresőként van regisztrálva. Csak addig biztosított az álláskereső, amíg kapja az álláskeresési járadékot, az álláskeresési segélyt.

 5. az egyéni és társas vállalkozók (ha tb. szempontból nem kiegészítő tevékenységet folytatók) 

Kiegészítő tevékenységet folytató = saját jogú nyugdíjas vagy özvegyi nyugdíjas, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. Vagyis ide a nem nyugdíjas vállalkozók tartoznak.

Nem csak a hétköznapi nyelvben használt vállalkozók tartoznak ide. Társadalombiztosítási szempontból bővebb a kör.

 • Egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozó az a személy, aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel.

TB szempontból az egyéni vállalkozókon túl ide sorolja még:

   • a szolgáltató-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosult magánszemélyeket, 
   • a gyógyszerészi magántevékenységre jogosult magánszemélyeket, 
   • a falugondnoki-, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemélyeket,
   • az ügyvédet, az európai közösségi jogászt, 
   • az egyéni szabadalmi ügyvivőt, 
   • a nem közjegyzői iroda tagjaként tevékenykedő közjegyzőt, és 
   • a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenykedő önálló bírósági végrehajtót is.
    • Társas vállalkozó

    Társas vállalkozónak nevezzük:

    • a betéti társaság bel- és kültagját,
    • a közkereseti társaság tagját,
    • a korlátolt felelősségű társaság,
    • a közös vállalat, az egyesülés, valamint az európai gazdasági egyesülés tagját,

    ha a tag a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében történik.

    Tb szempontból társas vállalkozó továbbá: 

     • a szabadalmi ügyvivői társaság, a szabadalmi ügyvivői iroda tagja, ha a társaság tevékenységében személyesen közreműködik,
     • az ügyvédi iroda tagja,
     • a közjegyzői iroda tagja,
     • a végrehajtói iroda tagja,
     • a gépjárművezető-képző munkaközösség tagja,
     • az oktatói munkaközösség tagja,
     • valamint az egyéni cég tagja.

     

    6. az egyházi személyek

    Az egyházi személynek akkor jár pénzbeli ellátást, ha egyházi szolgálati jogviszonyban áll, és nem saját jogú nyugdíjas.

     

    7. a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év

    Ide tartozik:

    • az őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy,
    • a családi gazdálkodónak minősülő magánszemély és
    • a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok is. 

    KIVÉTELEK:

    • az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személy,
    • a gazdálkodó család kiskorú tagja,
    • az az őstermelő, aki már más, az 1-6. pontban felsorolt jogcímen is biztosított,
     vagy saját jogú nyugdíjas
     vagy özvegyi nyugdíjat kap,
     vagy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

     

    8. az egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

    Ide tartoznak:

    • a megbízási szerződés alapján,
    • egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban

    személyesen munkát végző személyek.

    Csak akkor számítanak biztosítottnak, ha a jövedelmük eléri a minimálbér 30 %-át, 2019-ben a havi bruttó 44.700 Ft-ot. Ha nem egész hónapra szól a megbízás, akkor napokra arányosítani kell.

    A szerzői, iparjogvédelmi művek hasznosítására irányuló felhasználási szerződés alapján a mű szerzője, előadója a személyes munkavégzés (közreműködés) szerinti díjazás alapján, megbízás jellegű jogviszonyára tekintettel lesz biztosított.

    KIVÉTEL: A közérdekű, önkéntes tevékenységet végző személyek személyes munkavégzése nem ad biztosítást.

     

    9. a választott tisztségviselők

    Az alább felsorolt szervezetek választott tisztségviselői akkor biztosítottak, ha a magyarországi foglalkoztató által meghatározott munkát Magyarországon vagy az Európai Unió szociális biztonságról szóló közösségi rendelete hatálya alá tartozó tagállamban vagy kétoldalú szociális egyezmény hatálya alá tartozó államban végzik és díjazásuk (tiszteletdíjuk, ami után járulékot fizetnek) eléri a minimálbér 30%-át, vagyis 2019-ben a havi bruttó 44.700 Ft-ot.

    • gazdasági társaság (társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselői),
    • alapítványok,
    • egyesületek, egyesületek szövetségei,
    • társasház közösségek,
    • köztestületek,
    • kamarák,
    • európai részvénytársaságok, egyesülések, európai gazdasági egyesülések, európai területi együttműködési csoportosulások,
    • vízgazdálkodási társulatok, erdőbirtokossági társulatok, egyéb állami gazdálkodó szervek, állami vállalatok,
    • egyes jogi személyek vállalatai, közös vállalatok,
    • vállalatcsoportok,
    • egyéni cégek,
    • szövetkezetek, lakásszövetkezetek, európai szövetkezetek,
    • a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetei,
    • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak tisztségviselői, vezető tisztségviselői, vagy e szervezetek felügyelőbizottságának tagjai,
    • a helyi önkormányzati választásokon választott képviselő és tisztségviselők, és a társadalmi megbízatású polgármester.

     

    10. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

    A KATA alanya az az

    • egyéni vállalkozó,
    • egyéni cég,
    • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
    • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,
    • ügyvédi iroda,

    aki az állami adóhatóságnak bejelenti, hogy adókötelezettségeit a KATA törvény szerint teljesíti.

    Kisadózónak minősül:

    • a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó, mint magánszemély,
    • egyéni cég esetén annak tagja,
    • közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja, 
    • ügyvédi iroda esetén az ügyvédi iroda kisadózóként bejelentett tagja.

    Nagyon FONTOS, hogy csak a főállású kisadózó a biztosított, tehát aki a havi 50 ezer vagy 75 ezer Ft KATÁt fizeti. (Itt megnézheted, hogy mennyi csed, gyed jár a KATÁsoknak.)

    A nem főállású KATÁs, aki havi 25 ezret fizet, nem minősül biztosítottnak.
     

    11. az állami projektértékelői jogviszonyban álló személy

    Csak akkor számít biztosítottnak, ha a jövedelme eléri a minimálbér 30 %-át, 2019-ben a havi bruttó 44.700 Ft-ot. Ha nem egész hónapra szól a szerződés, akkor napokra arányosítani kell.

    +1 Biztosítottnak minősül még az is, akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar tb jogot kell alkalmazni.

    Erről részletesen a NEAK honlapján a Biztosítási kötelezettség az európai közösségi szabályok szerint leírásban olvashatsz. 

     

    Mikor válsz biztosítottá?

    Az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől vagy biztosított.

    Például: amikor elindítod a vállalkozásod vagy munkába állsz alkalmazottként.

    Egyes esetekben az alapul szolgáló jogviszonyon felül (pl: szövetkezeti tagság, mezőgazdasági őstermelő, megbízási jogviszony) további jövedelmi (minimálbér 30%-a), vagy egyéb feltételek is szükségesek, hogy pénzbeli ellátást is kapj. Ezeket a feltételeket a fentebbi leírásokban megtalálod.

    Meddig vagy biztosított?

    Az alapul szolgáló jogviszony megszűnéséig.

    Például: amikor megszűnik a vállalkozásod vagy a munkaviszonyod.

     

    Mikor szünetel a biztosítás?

     

    1. Ha nem végzel munkát

    • Fizetés nélküli szabadságon vagy,

    KIVÉVE, ha
    - csecsemőgondozási díjat, gyedet, gyest, gyermekgondozási segélyt, vagy gyetet folyósítanak alatta, vagy
    - 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszed igénybe,
    - önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése céljából veszed igénybe.

    • Igazolatlan távollét időtartama alatt

    • Munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt,

    KIVÉVE, ha erre átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés történt.

    2. A büntetőeljárás során a személyes szabadságot korlátozó intézkedés idejére 

    Szünetel a biztosítási jogviszony a letartóztatás, szabadságvesztés tartama alatt is,

    KIVÉVE, ha
    - a letartóztatottat az ellene emelt vád alól jogerősen felmentették,
    - a büntetőeljárást megszüntették,
    - az elítéltet utóbb a bíróság jogerősen felmentette.

    3. Kamarai tagság, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése idejére 

    Szünetel

    • az ügyvéd, közjegyző, a szabadalmi ügyvivő biztosítása arra az időtartamra, amelyre kamarai tagságát szünetelteti,
    • az egyéni vállalkozó (ide értve a főállású KATÁs e.v.-t is) biztosítása az egyéni vállalkozói tevékenysége szüneteltetése idejére, illetve
    • az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenységének szüneteltetése alatt.

    4. A tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt

     

    Mi kell a CSED, GYED-hez?

     

    1. Legyél biztosított szüléskor

    2. Legyen min. 365 nap biztosításod a szülés előtti 2 évben

    Nem vagy biztos benne, hogy jár-e majd Neked CSED, GYED?

    Mi van, ha nincs meg a 365 nap?

    Akkor nincs se CSED, se GYED. Csak GYES-t fogsz kapni.

    De lehet, hogy még nincs késő ezen változtatni!

    Írj üzenetet az Edina számol FB oldalamra, vagy az info@edinaszamol.hu email címre!

     

    Hasznos volt a cikk? Oszd meg másokkal is!

     

     

    Munkaviszonyos kismamáknak járó ellátásokról itt találsz egy összefoglaló táblázatot. Töltsd le!

     

    Készítettem egy összefoglaló táblázatot Katás Kismamáknak járó ellátásokról. Kattints ide és töltsd le!